Zásady ochrany osobních údajů

1. ÚVOD

Následující Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro ukládání a přístup k údajům na Zařízeních Uživatelů využívajících Webovou stránku pro účely poskytování elektronických služeb Správcem a pravidla pro shromažďování a zpracování Osobní údaje uživatelů, které jim osobně a dobrovolně poskytli prostřednictvím nástrojů dostupných na Webu.

2. DEFINICE
 • Web – web „KEO Chamber“ fungující na adrese http://keo-chamber.com/
 • Externí webové stránky – webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb nebo příjemců služeb spolupracujících se správcem
 • Správce webových stránek / údajů – Správcem webových stránek a správcem údajů (dále jen Správce) je společnost „PÓŁNOCNA IZBA BUSINESS IN SZCZECIN“, působící na adrese: Wojska Polskiego 86, SZCZECIN , s daňovým identifikačním číslem (NIP): 8522130303, s přiděleným číslem KRS: 0000094718, poskytující elektronické služby prostřednictvím Webových stránek
 • Uživatel  – fyzická osoba, pro kterou Správce poskytuje elektronické služby prostřednictvím Webu.
 • Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup na webové stránky
 • Soubory cookie – textová data shromážděná ve formě souborů umístěných v zařízení uživatele
 • GDPR  – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů takové údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Osobní údaje  – znamenají informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jednoho či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, duševních faktory, ekonomická, kulturní nebo sociální identita fyzické osoby
 • Zpracování   – znamená operaci nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, organizování, ukládání, přizpůsobení nebo úpravy, stahování, procházení, používání, zpřístupnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupňováním, zarovnáním nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením;
 • Omezení zpracování – znamená označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich budoucího zpracování
 • Profilování   – znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá ve využití osobních údajů k posouzení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovědi aspektů týkajících se účinků práce této fyzické osoby, její ekonomické, zdravotní, osobní preference, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu
 • Souhlas  – souhlas subjektu údajů znamená dobrovolný, konkrétní, vědomý a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů ve formě prohlášení nebo jasného potvrzení souhlasí na zpracování údajů, které se ho týkají
 • Porušení ochrany osobních údajů – znamená porušení zabezpečení vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k odeslaným, uloženým nebo jinak zpracovávaným osobním údajům</li >
 • Pseudonymizace  – znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, že je již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uloženy odděleně a je kryta technickými a organizačními opatřeními, která brání jejich přidělení identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
 • Anonymizace – Anonymizace dat je nevratný proces datových operací, který ničí/přepisuje „osobní údaje“, čímž znemožňuje identifikaci nebo propojení daného záznamu s konkrétním uživatelem nebo fyzickou osobou.
3. SPRÁVCE PRO OCHRANU ÚDAJŮ

V souladu s čl. 37 GDPR správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

V záležitostech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, byste se měli obrátit přímo na Správce.

4. TYPY SOUBORŮ COOKIES
 • Interní soubory cookie – soubory umístěné a čtené ze zařízení uživatele systémem ICT webové stránky
 • Externí soubory cookie – soubory umístěné a čtené ze zařízení uživatele ICT systémy Externích služeb. Skripty externích webových stránek, které mohou umisťovat soubory cookie do Zařízení uživatele, byly vědomě umístěny na webové stránky prostřednictvím skriptů a služeb zpřístupněných a nainstalovaných na webových stránkách
 • Soubory cookie relací – soubory umístěné a čtené webem ze zařízení uživatele během jedné relace daného zařízení. Po skončení relace budou soubory smazány ze zařízení uživatele.
 • Trvalé soubory cookie – soubory umístěné a čtené webem ze zařízení uživatele, dokud nejsou ručně odstraněny. Soubory nejsou po skončení relace Zařízení automaticky smazány, pokud není konfigurace Zařízení uživatele nastavena na režim mazání souborů cookie po skončení relace Zařízení.
5. ZABEZPEČENÍ ÚLOŽIŠTĚ DAT
 • Mechanismy pro ukládání a čtení souborů cookie – Mechanismy pro ukládání, čtení a výměnu dat mezi soubory cookie uloženými v zařízení uživatele a webem jsou implementovány prostřednictvím vestavěných mechanismů webových prohlížečů a nikoli umožnit stahování dalších dat ze Zařízení Uživatele nebo dat jiných webových stránek, které jste navštívili, včetně osobních nebo důvěrných informací. Přenos virů, trojských koní a dalších červů do Uživatelova zařízení je také prakticky nemožný.
 • Interní soubory cookie – soubory cookie používané Správcem jsou bezpečné pro Zařízení uživatelů a neobsahují skripty, obsah nebo informace, které by mohly ohrozit bezpečnost osobních údajů nebo zabezpečení Zařízení používaného Uživatel.
 • Externí soubory cookie – Správce podniká všechny možné kroky k ověření a výběru partnerů webových stránek v kontextu bezpečnosti uživatelů. Správce vybírá pro spolupráci známé, velké partnery s celosvětovou společenskou důvěrou. Nemá však plnou kontrolu nad obsahem souborů cookie od externích partnerů. Správce není odpovědný za bezpečnost souborů Cookie, jejich obsah a licenčně vyhovující použití Skripty nainstalovanými na webových stránkách, pocházejících z externích webových stránek, Správce nenese odpovědnost, pokud to zákon umožňuje. Seznam partnerů je uveden v další části Zásad ochrany osobních údajů.
 • Kontrola souborů cookie

   

 • Hrozby na straně uživatele– Správce používá veškerá možná technická opatření k zajištění bezpečnosti dat umístěných v souborech cookie. Je však třeba poznamenat, že zajištění bezpečnosti těchto dat závisí na obou stranách, včetně aktivity Uživatele. Správce nenese odpovědnost za zachycení takových údajů, zosobnění relace Uživatele nebo jejich odstranění v důsledku vědomé či nevědomé činnosti Uživatele, virů, trojských koní a jiného spywaru, který mohl infikovat Zařízení Uživatele. Aby se uživatelé před těmito hrozbami chránili, měli by dodržovat pravidla používání internetu.
 • Ukládání osobních údajů – Správce zajistí, že vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že zpracovávané osobní údaje zadané dobrovolně Uživateli jsou bezpečné, přístup k nim je omezen a realizován v souladu s jejich zamýšleným účelem. a účely zpracování. Správce také zajišťuje, že vynaloží veškeré úsilí na ochranu svých dat před ztrátou pomocí vhodných fyzických a organizačních bezpečnostních opatření.
6. ÚČELY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ COOKIES
 • Zlepšení a usnadnění přístupu na webové stránky
 • Personalizace webových stránek pro uživatele
 • Marketing, remarketing na externích webových stránkách
 • Vedení statistik (uživatelé, počet návštěv, typy zařízení, odkaz atd.)
 • Poskytování multimediálních služeb
 • Poskytování komunitních služeb
7. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživateli jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

Zavádění elektronických služeb:
Služby pro sdílení informací o obsahu zveřejněném na webových stránkách na stránkách sociálních sítí nebo jiných webových stránkách.
Komunikace Správce s Uživateli ve věcech souvisejících s Webem a ochranou dat
Zajištění oprávněného zájmu Správce
Údaje o Uživatelích shromážděné anonymně a automaticky jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

Vedení statistik
Remarketing
Zajištění oprávněného zájmu Správce

8. COOKIES SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

Správce na Webu používá javascriptové skripty a webové komponenty partnerů, kteří mohou do Zařízení Uživatele umístit své vlastní cookies. Nezapomeňte, že v nastavení svého prohlížeče můžete sami rozhodnout o povolených cookies, které mohou jednotlivé webové stránky používat. Níže je uveden seznam partnerů nebo jejich služeb implementovaných na webu, kteří mohou umisťovat soubory cookie:

Služby poskytované třetími stranami jsou mimo kontrolu Správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit své podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů, účel zpracování údajů a způsoby používání souborů cookie.

9. TYPY SBÍRANÝCH DAT

Web shromažďuje údaje o Uživatelích. Část údajů je shromažďována automaticky a anonymně a část údajů jsou osobní údaje poskytnuté dobrovolně Uživateli při přihlášení k odběru jednotlivých služeb nabízených Webem.

Automaticky shromažďovaná anonymní data:

 • IP adresa
 • Typ prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Přibližná poloha
 • Otevřeny podstránky webu
 • Čas strávený na příslušné podstránce webu
 • Typ operačního systému
 • Adresa předchozí podstránky
 • Adresa zprostředkovatele
 • Jazyk prohlížeče
 • Rychlost internetového připojení
 • Poskytovatel internetových služeb

Údaje shromážděné během registrace:

 • E-mailová adresa
 • IP adresa (shromažďována automaticky)

Údaje shromážděné při přihlášení k odběru služby Newsletter

 • Jméno / příjmení / přezdívka
 • E-mailová adresa
 • IP adresa (shromažďována automaticky)

Údaje shromážděné při přidávání komentáře

 • Jméno a příjmení / přezdívka
 • E-mailová adresa
 • Webová adresa
 • IP adresa (shromažďována automaticky)

Část údajů (bez identifikačních údajů) může být uložena v cookies. Část údajů (bez identifikačních údajů) může být předána poskytovateli statistických služeb.

10. PŘÍSTUP TŘETÍCH STRAN K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Jediným příjemcem osobních údajů poskytnutých Uživateli je zpravidla Správce. Údaje shromážděné v rámci poskytovaných služeb nejsou předávány ani dále prodávány třetím stranám.

Přístup k údajům (obvykle na základě Smlouvy o zpracování údajů) může být udělen subjektům odpovědným za údržbu infrastruktury a služeb nezbytných pro provoz webových stránek, tj.:

 • Hostingové společnosti poskytující administrátorovi hosting nebo související služby
 • Společnosti poskytující služby a podporu IT, které udržují nebo udržují infrastrukturu IT

Pověření zpracováním osobních údajů – hosting, VPS nebo dedikované servery

Pro provoz webu využívá správce služeb externího poskytovatele hostingu, VPS nebo Dedikovaných serverů –  home.pl S.A. Veškeré údaje shromážděné a zpracovávané na webových stránkách jsou uloženy a zpracovávány v infrastruktuře poskytovatele služeb umístěné v K údajům je možné přistupovat jako výsledek servisních prací prováděných pracovníky poskytovatele služeb. Přístup k těmto údajům se řídí smlouvou uzavřenou mezi Správcem a Poskytovatelem služeb.

 

Pověření zpracováním osobních údajů – služby údržby webových stránek

Za účelem provozování webu využívá správce služeb externího poskytovatele služeb – Sowa Marketing Sp. z o.o. K údajům zadaným uživateli při registraci a úpravě uživatelského účtu a/nebo údajům týkajícím se služby Newsletter mají přístup pracovníci uvedeného subjektu. Přístup k těmto údajům se řídí smlouvou uzavřenou mezi Správcem a Poskytovatelem služby.

11. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživateli:

 • Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, pokud nebyly zveřejněny v důsledku individuální akce Uživatele (např. zadání komentáře nebo příspěvku), která zpřístupní údaje každé osobě, která navštíví web.< /li>
 • Osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování (profilování).
 • Osobní údaje nebudou prodávány třetím stranám.

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) budou přenášeny mimo Evropskou unii.
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) nebudou použity pro automatizované rozhodování (profilování).
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) nebudou prodávány třetím stranám.
12. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Webová stránka shromažďuje a zpracovává údaje Uživatelů na základě:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/EC (obecné nařízení o ochraně údajů)
  • umění. 6 sec. 1 lit. a
   subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů
  • umění. 6 sec. 1 lit. b
   zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy
  • umění. 6 sec. 1 lit. F
   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany
 • Zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 1000)
 • Zákon ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů z roku 2004, č. 171, položka 1800)
 • Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů z roku 1994 č. 24 položka 83)
13. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživateli:

Uvedené osobní údaje jsou uchovávány zpravidla pouze po dobu poskytování Služby jako součásti Webu Správcem. Jsou smazány nebo anonymizovány do 30 dnů od ukončení poskytování služeb (např. smazání registrovaného uživatelského účtu, odhlášení ze seznamu Newsletterů apod.)

Výjimkou je situace, která vyžaduje zajištění právně oprávněných účelů dalšího zpracování těchto údajů Správcem. V takové situaci bude Správce ukládat uvedené údaje od okamžiku, kdy Uživatel požádá o jejich odstranění, nejdéle však po dobu 3 let v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení pravidel webu Uživatelem.

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

Anonymní statistické údaje, které nejsou osobními údaji, uchovává Správce za účelem uchování statistik webových stránek po dobu neurčitou.

14. PRÁVA UŽIVATELŮ SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webová stránka shromažďuje a zpracovává údaje Uživatelů na základě:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům na žádost Správce
 • Právo na opravu osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat Správce o okamžitou opravu osobních údajů, které jsou nesprávné nebo/a doplnění neúplných osobních údajů, prováděné na žádost podanou správci
 • Právo na smazání osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat Správce o okamžité odstranění osobních údajů, provedené na žádost podanou Správci.V případě uživatelských účtů spočívá výmaz údajů v anonymizaci údajů umožňujících identifikaci Uživatele. Správce si vyhrazuje právo pozastavit vyřizování žádosti o výmaz údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu Správce (např. když Uživatel porušil Nařízení nebo údaje byly získány na základě korespondence).
  V případě služby Newsletter má Uživatel možnost odstranit své osobní údaje pomocí odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR, např. zpochybnění správnosti osobních údajů, prováděné na základě žádosti podané Správci
 • Právo na přenos osobních údajů
  Uživatelé mají právo získat od Správce osobní údaje týkající se Uživatele ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, prováděné na základě žádosti předložené Správci
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR, prováděné na základě žádosti předložené Správci
 • Právo podat stížnost
  Uživatelé mají právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů.
15. KONTAKT NA ADMINISTRÁTOR

Správce lze kontaktovat jedním z následujících způsobů

 • Poštovní adresa – SEVERNÍ OBCHODNÍ KOMORA VE SZCZECINU, Wojska Polskiego 86, SZCZECIN
 • E-mailová adresa – sekretariat@izba.info
 • Telefonní hovor – +48 91 486 07 65
 • Kontaktní formulář – k dispozici na adrese: /contact
16. POŽADAVKY NA SLUŽBU
 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie na zařízení uživatele může vést k nesprávnému fungování některých funkcí webových stránek.
 • Správce nenese žádnou odpovědnost za nesprávně fungující funkce Webu, pokud Uživatel jakýmkoli způsobem omezuje možnost ukládat a číst soubory cookie.
17. EXTERNÍ ODKAZY

Webové stránky – články, příspěvky, příspěvky nebo komentáře Uživatelů mohou obsahovat odkazy na externí weby, se kterými Vlastník webu nespolupracuje. Tyto odkazy a pod nimi uvedené stránky nebo soubory mohou být nebezpečné pro vaše zařízení nebo představovat hrozbu pro bezpečnost vašich dat. Správce nenese odpovědnost za obsah mimo Web.

18. ZMĚNY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, aniž by bylo nutné informovat uživatele o používání a používání anonymních údajů nebo používání souborů cookie.
 • Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů v rozsahu zpracování osobních údajů, o čemž bude informovat uživatele s uživatelskými účty nebo přihlášené k odběru newsletteru prostřednictvím e-mailu do 7 dnů od změny záznamů . Další používání služeb znamená, že jste si přečetli a přijali změny Zásad ochrany osobních údajů. V případě, že Uživatel s provedenými změnami nesouhlasí, je povinen smazat svůj účet z Webu nebo se odhlásit ze služby Newsletter.
 • Změny Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této podstránce Webu.
 • Zavedené změny vstoupí v platnost jejich zveřejněním.