Frankfurtská deklarace Unie komor Labe a Odry (KEO) u příležitosti 20. výročí vstupu Polské republiky a České republiky do Evropské unie

My, Unie labsko-oderských komor, který sdružuje polské, české a německé hospodářské komory z povodí Labe a Odry, hodnotíme vývoj posledních dvou desetiletí v polsko-německo-českém příhraničí mimořádně pozitivně.

1. května 2004 byly naposledy vztyčeny závory na hraničním mostě přes Odru ve Frankfurtu nad Odrou, ale také na trojmezí u Žitavy na Nise, a to ještě před vstupem Polska a České republiky do Evropské unie.

Otevřené hranice umožnily důležitá setkání a přátelství mezi obyvateli našich zemí a zajistily otevřenou výměnu myšlenek, zboží, služeb a později i pracovníků.

Unie komor Labe a Odry (KEO) byla založena v roce 2000 na podporu vstupu a integrace Polska a České republiky do Evropské unie, zejména přeshraniční hospodářské spolupráce. Důležitými prioritami činnosti KEO byly a jsou: přeshraniční výměna informací, rozvoj přeshraniční dopravní infrastruktury (železniční, silniční infrastruktura, vodní cesty) a podpora pozitivního vnímání přeshraniční spolupráce a hospodářského rozvoje v celém regionu veřejností jako hnací síly pro tvorbu pracovních míst, prosperitu a kvalitu života.

Z pohledu KEO je integrace příhraničních regionů a s ními souvisejících hospodářských  oblastí velkým přínosem pro Evropu jako celek, ale zároveň se zde přímo krystalizují výzvy a problémy. Po mnoho desetiletí se všechny tři země nijak zvlášť nestaraly o dopravní infrastrukturu v bezprostředních příhraničních regionech se svými sousedy, protože panovaly příliš velké obavy, že by se v poválečném uspořádání mohlo ještě něco změnit.
V současné době jsou tyto spoje často úzkými místy transevropských dopravních koridorů, což omezuje nejen regionální, ale i nadregionální dodavatelské řetězce a dopravu v hospodářství.

Navzdory obtížím se podařilo rozšířit přeshraniční vazby a spolupráci mezi firmami, univerzitami a místními úřady a využít různých výhod daných lokalit. Podařilo se jí rozvinout společný trh práce a částečně díky podpoře cestovního ruchu přispět k porozumění a sblížení obyvatel sousedních zemí.

Současně však poslední roky také ukázaly, jak citlivá je přeshraniční spolupráce, ať už v důsledku otřesů způsobených pandemickou krizí, napětí vyplývajícího z různých politických postojů nebo nyní důsledků hraničních kontrol mezi zeměmi.

Mnoho sociálních a politických výzev (Evropská zelená dohoda, transformace hospodářství, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vojenské ohrožení) lze proto řešit pouze společně.

KEO vyzývá naše tři země, aby vytrvaly ve svém úsilí o rozšíření přeshraniční dopravní infrastruktury, regionální integraci a přeshraniční spolupráci a aby udržovaly vzájemný dialog, a to i přes rozdíly v politických, hraničních postojích mezi zeměmi.
KEO podporuje formy trojstranné spolupráce – jejími modely jsou euroregiony a Mezinárodní komise pro ochranu Odry/Labe (MKOO / MKOL).

5. dubna 2024, Frankfurt nad Odrou

http://keo-chamber.com/

https://www.facebook.com/TheChamberUnion